Bom Balls 3D

Kiểm soát hướng của pháo và nhấp chuột để bắn
Sử dụng các khẩu pháo để tiêu diệt tất cả các tòa nhà cho đến khi không có gì trái.
Thể loại:,
Tác giả trò chơi:
Định dạng trò chơi: