ਡ੍ਰਿਫਟ ਰੇਸਿੰਗ

ਵਹਿਣ ਲਈ ਟੈਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਰੈਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ!
ਇੱਕ ਬੇਅੰਤ ਰੇਸ ਟਰੈਕ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਤੇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਵਰਗ:
ਖੇਡ ਲੇਖਕ:
ਖੇਡ ਫਾਰਮੈਟ: