ਸਾਫ਼ ਘਰ 3D

WASD ਜਾਂ ਐਰੋ ਕੁੰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਓ ਜਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਖੱਬੇ ਮਾਊਸ ਬਟਨ ਨੂੰ ਡਰੈਗ ਕਰੋ।
ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਆਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।
ਵਰਗ:,
ਖੇਡ ਲੇਖਕ: