ਬੁਕਾ

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਰਾਖ ਵਿੱਚ ਪਕ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈ?
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਰਾਖ ਵਿੱਚ ਪਕ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈ? ਸੈਂਕੜੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ, ਉਲਝਣਾਂ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ੀ ਅੰਤਿਮ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ! ਮੋਰੀ ਵਿੱਚ!
ਵਰਗ:
ਖੇਡ ਲੇਖਕ:
ਖੇਡ ਫਾਰਮੈਟ: